การพัฒนาบุคลิกภาพให้ถูกต้องและเหมาะสม

บุคลิกภาพนับได้ว่าเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของมนุษย์

ผู้ใดมีบุคลิกภาพที่ดีเท่ากับมีขุมทรัพย์มหาศาลอยู่ในตัว แต่งอย่างไรก็ตามผู้ที่ประสบผลสำเร็จมักจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งนี้เพราะบุคลิกภาพดีย่อมส่งผลให้การดำเนินชีวิตดีไปด้วย  โดยลักษณะเด่นทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและพฤติกรรมต่างๆของแต่ละบุคคลที่ปรากฏออกมาให้ผู้อื่นมองเห็น โดยผู้ที่มองเห็นนั้นจะพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆตามความรู้สึกของตน แล้วสรุปเป็นภาพรวมบุคคลนั้นว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไร เช่น เป็นคนสวย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระเบียบต่อชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง มารยาทงาม หรือนิสัยดี เป็นต้น

สังคมไทยทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก

จะเห็นได้ว่าสังคมไทยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้มากมายหลายอย่าง ทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด วิถีชีวิตการทำงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญแก่วัตถุนิยม ฯลฯ ทำให้สังคมไทยปัจจุบันค่อนข้างจะสับสนและมีความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่างๆที่อยู่ในสังคมค่อนข้างมากจนน่าจะมีการทบทวนดูว่าเราควรจะพัฒนาตนเองไปในทิศทางทางใดจึงจะถูกต้องและเหมาะสม ผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เห็นกี่ทีก็ประทับใจไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่ง การพูดจา หรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายในท่วงท่าใดๆดูแล้วก็สง่าและสวยงามไปหมด แต่บุคลิกภาพไม่ใช่แค่เรื่องของความสง่าผ่าเผยที่คนเรามองกันจากภายนอกเท่านั้น มันยังสำคัญต่อสุขภาพของเราด้วย

บุคลิกภาพมีความสำคัญต่อการทำงานอย่างยิ่ง เพราะคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมจะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบปฏิบัติงานอื่นๆ บุคลิกภาพประกอบไปด้วยลักษณะภายนอกแลบะภายในของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพภายนอก ถือเป็นรูปธรรม คือ รูปร่างหน้าตาของแต่ละบุคคลที่เป็นมาแต่กำเนิด บุคลิกภาพภายใน ถือเป็นนามธรรม คือ ลักษณะภายในทางด้านจิตใจ อุปนิสัยใจคอ และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกันไป ฉะนั้นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพในทุกๆด้านให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ก็จะเป็นช่วยให้ได้รับความสำเร็จในการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความรู้สึกนึกคิด

1.มีความเชื่อมั่นในตนเองในการกระทำในสิ่งต่าง ๆ
2.มีความซื่อสัตย์  กระทำตนให้ผู้อื่นเชื่อถือเรา แล้วความไว้วางใจจะตามมา มีเรื่องสำคัญเขาก็จะให้เราทำ
3.มีความสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้น ให้เหมาะสมกับผู้ที่มอบหมายไว้วางใจให้เราทำ
4.มีความกระตือรือร้น  ที่อยากจะทำ  เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ
5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักปรับปรุงงานอยู่เสมอ
6.มีความรับผิดชอบ  ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องมีความห่วงใยจะต้องทำให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา
7.มีความรอบรู้
8.ห่วงตัวเอง เติมชีวิตให้กับตัวเอง
9.มีความจำแม่น
10.วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ

Tags: , ,

Comments are closed.