Posts Tagged ‘บุคลิกภาพทางการพูด’

การพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด

August 31st, 2015


ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไรหรือทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม โอกาสที่เราจะพูดคุยกับผู้อื่นหรือพูดคุยกับเพื่อร่วมงานนั้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่การพูดในบางโอกาส เช่น เมื่อมีการชุมนุมหรืองานพิธี หากเราได้รับเชิญให้พูด เราไม่อาจใช้วิธีพูดคุยเหมือนเช่นปกติทั้งนี้เพราะการพูดนั้นๆเป็นการพูดที่ต้องคำนึงถึงจุดมุงหมายและโอกาสของการพูดด้วย เช่น การกล่าวคำปราศรัย การให้โอวาท การกล่าวอวยพร การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือนหรือการกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ ฯลฯ การพูดในโอกาสต่างๆเหล่านี้ล้วนมีรูปแบบและวิธีการที่ผู้พูดควรศึกษาทั้งนี้เพื่อมิให้การพูดนั้นๆเกิดการผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ที่สังคมยอมรับซึ่งมักจะได้รับเชิญให้พูดในโอกาสต่างๆอยู่ประจำ สำหรับบุคลิกภาพที่ดูดีและการพูดที่ต้องถูก สามารถชี้ให้เห็นถึงเหตุผลต่างๆได้ ก็คงไม่เป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพดีๆ เพราะไม่ว่าอาชีพใดๆ ในโลกนี้ก็ต้องการการสื่อสาร ความคิด ความสร้างสรรค์ และความมั่นใจทั้งสิ้น

บุคลิกภาพมีความสำคัญมากต่อการพูดโดยเฉพาะการพูดต่อหน้าที่ชุมชน ผู้พูดหรือนักพูดจะต้องมีบุคลิกภาพที่ต้องตาผู้ฟัง บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับการพูดต่อหน้าที่ชุมชนจนการฝึกอบรมในปัจจุบันหลายๆ หลักสูตรมักจะมีเนื้อหาบุคลิกภาพกับการพูด เช่น หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพกับการพูดแบบผู้นำ ฯลฯ เราจะเห็นว่าบุคลิกภาพภายในของนักพูดมีความสำคัญมากในการพูด สำหรับบุคลิกภาพภายนอก เช่น การแต่งตัว การเดิน การยืน การนั่ง การแสดงท่าทาง ฯลฯ ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ผู้ที่ต้องการเป็นนักพูดจึงมีหน้าที่ที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

การฝึกพูด

1.ทำบทพูดหรือบันทึกสั้น เพราะปัญหาของผู้พูดหลายๆคนคือตั้งแต่เริ่มต้นพูดก็จำไม่ได้ว่าจะทักผู้ฟังอย่างไร หรือลืมทักผู้ฟัง
2.พูดจากความเข้าใจ เริ่มตั้งแต่ปฏิสันถารผู้ฟังแล้วลำดับไปตามโครงเรื่อง
3.ฝึกการใช้อวัจนภาษา เช่น การใช้เสียง สายตา การยืน การเดิน การใช้ท่าทางประกอบการพูด
4.จับเวลา ต้องพูดให้จบภายในเวลาที่กำหนด
5.ประเมินผล รวบรวมข้อบกพร่องในการพูด วิเคราะห์ และประเมินผล หลังจากนั้นควรฝึกซ้อม โดยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆนั้น