Posts Tagged ‘บุคลิกภาพ’

บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการทำงานหรือทำธุรกิจ

December 19th, 2014

ในการดำเนินงาน จะมีทั้งงานการผลิต การบริหารการขาย การให้บริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละงานจะอาศัยคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป บางงานอาศัยลักษณะส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายในมาก บางงานอาศัยส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายนอกมาก แต่โดยภาพรวมแล้วกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในงานอุตสาหกรรมควรประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

ความเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสืบค้น ช่างแสวงหาคำตอบในปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง บุคคลที่ประสบความสำเร็จ มักเป็นคนประเภทที่บอกตนเองอยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่รู้ ไม่มีปัญหาใดที่ตอบไม่ได้ ไม่มีงานใดที่ทำไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะเอาชนะไม่ได้ ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้บุคคลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทั้งทางด้านความคิดและการกระทำ
ความเป็นผู้ไม่อยู่นิ่งเฉยกับที่ แต่หนักแน่น คือ ชอบการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ได้อะไรแปลกใหม่อยู่เสมอ แต่จะยังไม่เปลี่ยนหากยังขาดข้อมูลที่เด่นชัดว่า เปลี่ยนแล้วจะต้องไปเผชิญอะไรข้างหน้า
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากงานในอุตสาหกรรมเป็นงานที่แข่งขัน ถ้าองค์กรใดมีบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาวิธีการแปลกใหม่ก็จะทำให้งานก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
มีหัวใจเป็นคนทำงาน คือใช้สมองและความคิดในการทำงาน คำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ คำนึงถึงผลเสียที่อาจ จะเกิดขึ้น
มีหัวใจเพื่องาน คือมีใจรักในการทำงาน ทำงานเพื่องาน มิใช่ทำงานเพื่อแลกกับค่าแรงหรือเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่มีความตั้งใจทำงาน สู้งาน และผูกพันกับงานที่ตนรับผิดชอบอยู่
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทั้งนี้จะพบว่าในวงการการทำงานเน้นมนุษยสัมพันธ์มากโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร เนื่องจากการทำงานไม่เพียงแต่จะเข้ากับบุคคลอื่นได้ ยังต้องสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีและสอนงานคนอื่นได้ด้วย องค์การทำงานมักไม่นิยมคนเก่งที่ถ่ายทอดหรือสอนงานหรือทำงานกลุ่มไม่เป็น
มีลักษณะผู้นำ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการนำเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้ทำงาน เนื่องจากงานที่ดีจะต้องมีความเจริญก้าวหน้า ขยายกิจการและสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่มีความรู้ความสามรถ และมีประสบการณ์ในการทำงานมานาน เมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ถ้าหากเขาเป็นผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำสูงย่อมนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้าได้ดีกว่า
มีความเป็นระเบียบและมีวินัย ลักษณะในส่วนนี้จะส่งผลให้มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา ทำงานอย่างมีเป้าหมาย ที่ชัดเจน สามารถคาดคะเนความสำเร็จได้ล่วงหน้าและรู้จักทำงานอย่างมีแผน มีระบบงานที่ดี
แสดงออกได้โดยเหมาะสมตามกาลเทศะอันควร ผู้บริหารแสดงตนได้เหมาะสมทั้งการแต่งกาย การเข้าสมาคม ท่าทางการเดิน การพูด อิริยาบถต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม จะช่วยเสริงสร้างตนเองให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมได้ดี คือมีความสามารถในการวางตนและปฏิบัติงานให้ผสมกลมกลืนกับ สภาพแวดล้อมทั้งบุคคล เวลา สถานที่ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บุคลิกภาพกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

October 18th, 2014

บุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลของพัฒนาการ ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นลักษณะรวมที่บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บุคลิกภาพจึงเป็นผลของพัฒนาการและผลของการ เข้าเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมผสมผสานกัน การจะเข้าใจบุคลิกภาพจำเป็นจะต้องรู้ เกี่ยวกับประวัติพัฒนาการของบุคคล แต่การวัดบุคลิกภาพ เราวัดจากการเข้าเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน เราคำนึงถึงว่า ปัจจุบัน บุคคลเข้ากับคนอื่นได้ดีเพียงใด บุคลิกภาพแสดงออกได้หลายทาง

ประยุกต์ใช้กับงานด้านการคัดสรรหาพนักงาน
ในการคัดเลือกบุคลากรให้มีบุคลิกภาพที่ต้องการนั้นจะมุ่งพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครหลาย ๆ ด้าน ประกอบกันในการคัดเลือก เช่น ความรู้ ทักษะ รูปร่าง สุขภาพ กิริยาท่าทาง การ ควบคุมอารมณ์ และทัศนคติที่มีต่อบุคคลอื่น เป็นต้น การนำมาประยุกต์ใช้นั้นจะเริ่มจากช่องทางการสรรหา การกำหนดรูปแบบใบสมัคร ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิง การสัมภาษณ์และการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ

กำหนดแหล่งสรรหาพนักงาน
โดยทั่วไปเรามักจะกำหนดบุคลิกภาพ โดยดูจาก job description เป็นหลัก ว่าตำแหน่งใด ควรมีคุณสมบัติอย่างไร เช่นงานประสานงานต่างประเทศต้องการความถนัดด้านภาษา งานขายต้องมีทักษะด้านการเจรจา เป็นต้น แต่มีปัจจัยอื่นที่ อย่างเช่น คนในองค์การอาจจะมีวัฒนธรรมในการเลือกผู้ร่วมงานที่มีบุคลิกภาพคล้ายตน เช่น จบมหาลัยเดียวกัน คณะเดียวกัน จะทำงานเข้ากันได้ดี ผู้คัดเลือก สามารถเลือกช่องทางรับสมัครแบบเจาะจงได้ เช่น รับวิศวกรจากมหาลัยที่ต้องการโดยตรงสำหรับงานประสานงานต่างประเทศ ,ตำแหน่งแม่บ้านจากกรมจัดหางาน เป็นต้น

การกำหนดข้อมูลใบสมัคร
ในการออกแบบใบสมัคร ควรกำหนดหัวข้อให้ครอบคลุมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้สมัครให้สมบูรณ์มากที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลที่องค์การธุรกิจต้องการทราบเพื่อประโยชน์สูงสุด และเพื่อความสะดวกแก่ผู้คัดเลือกพิจารณาตัดสินใจ และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ นี้ทำให้สามารถประเมินบุคลิกภาพของผู้สมัครได้ด้วยดังที่เราทราบอยู่แล้วว่า บุคลิกภาพ มาจากกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างข้อมูลและ รายละเอียดที่สำคัญ ซึ่งควรมีปรากฏในใบสมัครเพื่อให้ผู้สมัครกรอก เช่น ลักษณะภายนอก เพศ, อายุ, ลักษณะทางร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก สีผิว สีตา สีผม ฯลฯ, เชื้อชาติ, ศาสนา ข้อมูลทางสุขภาพ ฯลฯ สภาพแวดล้อม ภูมิลำเนา สถานภาพของครอบครัว ประสบการณ์ทำงาน การศึกษา งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม ความสามารถพิเศษ ฯลฯ

เราสามารถคัดเลือกเบื้องต้นได้ตามบุคลิกภาพที่เรากำหนดไว้จากข้อมูลเหล่านี้ได้ เช่น งานแอร์โฮสเตส ต้องการส่วนสูง 160 ขึ้นไป นอกเหนือจากบุคลิกภาพที่ดีให้ความประทับใจกับลูกค้าแล้ว ก็เพื่อสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์บนเครื่องบนด้วยด้วย สิ่งที่ควรระวังคือ ข้อมูลในส่วนนี้เราใช้ในการพิจารณาประกอบเท่านั้น ไม่ควรเชื่อถือมากจนเกิดอคติ หรือประทับใจมากเกินไป จะทำให้สิ่งที่เรามองเห็นในตัวผู้สมัครผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงได้

ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิง
การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลจากบุคคลที่อ้างอิง ควรพยายามหลีกเลี่ยงการให้เขียนลงในเอกสารหรือในใบสมัครเพราะอาจเกิดความเกรงใจ หรือความอึดอัดใจระหว่างผู้อ้างอิงกับผู้สมัครได้ จึงอาจได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และทำให้เรามองเห็นบุคลิกภาพของผู้สมัครได้ไม่ชัดเจน ผู้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกผู้สมัคร อาจหาข้อมูลโดยไปสัมภาษณ์ หรือโทรศัพท์ไปถามโดยตรงกับบุคคลที่ผู้สมัครได้อ้างอิงไว้ โดยถามถึงส่วนดีของผู้สมัครก่อน ให้บรรยายลักษณะเด่นของผู้สมัคร และประโยชน์ที่บริษัทจะได้จากผู้สมัครรายนั้น จากนั้นจึงถามถึงจุดอ่อนของผู้สมัคร ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่บุคคลทั่วไปจะพึงมีรวมทั้งข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือหรือพัฒนาพนักงานผู้นั้น และในกรณีที่ผู้อ้างอิงให้แนวคิดเกี่ยวกับผู้สมัครซึ่งอาจจะเป็นทางบวกมากไปหรือทางลบมากไป ผู้พิจารณาก็ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ

การพัฒนาบุคลิกภาพให้ถูกต้องและเหมาะสม

July 28th, 2014

บุคลิกภาพนับได้ว่าเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของมนุษย์

ผู้ใดมีบุคลิกภาพที่ดีเท่ากับมีขุมทรัพย์มหาศาลอยู่ในตัว แต่งอย่างไรก็ตามผู้ที่ประสบผลสำเร็จมักจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งนี้เพราะบุคลิกภาพดีย่อมส่งผลให้การดำเนินชีวิตดีไปด้วย  โดยลักษณะเด่นทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและพฤติกรรมต่างๆของแต่ละบุคคลที่ปรากฏออกมาให้ผู้อื่นมองเห็น โดยผู้ที่มองเห็นนั้นจะพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆตามความรู้สึกของตน แล้วสรุปเป็นภาพรวมบุคคลนั้นว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไร เช่น เป็นคนสวย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระเบียบต่อชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง มารยาทงาม หรือนิสัยดี เป็นต้น

สังคมไทยทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก

จะเห็นได้ว่าสังคมไทยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้มากมายหลายอย่าง ทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด วิถีชีวิตการทำงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญแก่วัตถุนิยม ฯลฯ ทำให้สังคมไทยปัจจุบันค่อนข้างจะสับสนและมีความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่างๆที่อยู่ในสังคมค่อนข้างมากจนน่าจะมีการทบทวนดูว่าเราควรจะพัฒนาตนเองไปในทิศทางทางใดจึงจะถูกต้องและเหมาะสม ผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เห็นกี่ทีก็ประทับใจไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่ง การพูดจา หรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายในท่วงท่าใดๆดูแล้วก็สง่าและสวยงามไปหมด แต่บุคลิกภาพไม่ใช่แค่เรื่องของความสง่าผ่าเผยที่คนเรามองกันจากภายนอกเท่านั้น มันยังสำคัญต่อสุขภาพของเราด้วย

บุคลิกภาพมีความสำคัญต่อการทำงานอย่างยิ่ง เพราะคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมจะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบปฏิบัติงานอื่นๆ บุคลิกภาพประกอบไปด้วยลักษณะภายนอกแลบะภายในของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพภายนอก ถือเป็นรูปธรรม คือ รูปร่างหน้าตาของแต่ละบุคคลที่เป็นมาแต่กำเนิด บุคลิกภาพภายใน ถือเป็นนามธรรม คือ ลักษณะภายในทางด้านจิตใจ อุปนิสัยใจคอ และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกันไป ฉะนั้นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพในทุกๆด้านให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ก็จะเป็นช่วยให้ได้รับความสำเร็จในการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความรู้สึกนึกคิด

1.มีความเชื่อมั่นในตนเองในการกระทำในสิ่งต่าง ๆ
2.มีความซื่อสัตย์  กระทำตนให้ผู้อื่นเชื่อถือเรา แล้วความไว้วางใจจะตามมา มีเรื่องสำคัญเขาก็จะให้เราทำ
3.มีความสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้น ให้เหมาะสมกับผู้ที่มอบหมายไว้วางใจให้เราทำ
4.มีความกระตือรือร้น  ที่อยากจะทำ  เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ
5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักปรับปรุงงานอยู่เสมอ
6.มีความรับผิดชอบ  ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องมีความห่วงใยจะต้องทำให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา
7.มีความรอบรู้
8.ห่วงตัวเอง เติมชีวิตให้กับตัวเอง
9.มีความจำแม่น
10.วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจที่ส่งเสริมความสำเร็จ

June 22nd, 2014


ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลิกภาพถือเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งต่อตนเองและองค์กร ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรมีบุคลิกภาพที่ดี ก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และความน่าประทับใจให้แก่องค์กร ต่อบุคคลภายนอก บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางที่แสดงออกมาทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ ฉะนั้นการที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับการสนับสนุน  และได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายนอกนั้น  การมีบุคลิกภาพที่ดีจึงเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างให้บุคคลนั้นๆ มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะสร้างความประทับใจในการดำเนินธุรกิจต่อไปให้ประสบความสำเร็จเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลากรขององค์กรสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ อันจะนำไปสู่การมีภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้น ไม่เพียงแต่การมีสินค้าดี จะเพียงพอต่อความยั่งยืนหรือการทำให้ธุรกิจนั้นขึ้นเป็นผู้นำได้ กลไกที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำให้ธุรกิจของตนเองนั้นมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขันคือการที่มีพนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งการวัดความเป็นมืออาชีพนั้นเป็นผลมาจากการที่พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นเป็นผลจากการภาพลักษณ์ภายนอกที่สามารถสัมผัสได้โดยคนทั่วไป และการมีจิตใจที่ดีงามส่งผลให้ตนเองนั้นดูสง่างามและมีผลต่อธุรกิจของตนเองเป็นอย่างมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะในการทำธุรกิจหรือการทำงานนั้นการติดต่อสื่อสารมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่การได้ยิน การรับรู้ การมองเห็น หรือการสัมผัส ภาษาที่แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศในการทำธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการสร้างความประทับใจเปรียบเสมือนเป็นประตู ที่สำคัญในการทำธุรกิจ สร้างบุคลิกภาพของพนักงานให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบในการติดต่อสื่อสารในครั้งนั้น ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การวางตัว การเข้าพบ การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ การเรียนรู้การแต่งกายให้เหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและขององค์กร นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป

ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำธุรกิจ

May 31st, 2014

ในปัจจุบันมีนโยบายมากมายของรัฐฯ ทำการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปหันมาเป็นนักธุรกิจด้วยตัวเอง ไม่คิดเป็นลูกจ้างอย่างเดียว ส่งเสริมให้มาประกอบการของตนเองมากมาย หลายๆหน่วยงานมีหลักสูตรให้ความรู้ มีการอบรมหลักการทำธุรกิจมากมาย แต่หลักการก็คือหลักการมีอีกด้านหนึ่งที่ผู้ที่จะหันมาทำธุรกิจ ควรคำนึงถึงมากๆด้วย นั่นคือ“บุคลิกภาพ” ของตัวคุณเอง!!!

มีคนที่มีไอเดียดีๆมากมายแต่ไม่สามารถทำธุรกิจได้ มีกูรูทางธุรกิจมากมายที่เชี่ยวชาญธุรกิจในทางหลักการ มีความรู้มากมาย มีกลยุทธ์ทางธุรกิจเยอะแยะ มีกรณีตัวอย่างมากมาย วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ สอดรับกับเทคนิคมากมาย แต่ทำธุรกิจไม่ได้ เพราะว่า “บุคลิกภาพ” สำหรับคนที่จะมาอดทนทำธุรกิจต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและเอื้อกับประเภทธุรกิจที่เราจะทำด้วย ถึงจะไม่ถนัดหรือไม่ได้ทำในสิ่งที่เราถนัด แต่แรงจูงใจเราดี (ซึ่งคนจะกระโดดมาเสี่ยงทำธุรกิจแรงจูงใจถือว่าผ่านไปแล้วแน่นอน) แต่ยังไม่ใช่คำตอบของคนที่จะเสี่ยงทำธุรกิจเสมอไป

ดังนั้นที่กล่าวว่าดูที่คุณลักษณะของผู้ประกอบการ คือบทประเมิน ก็ยังไม่แน่นอนเสมอไปนัก แต่ถ้าคุณคิดว่าเริ่มทำธุรกิจได้ อยากทำแล้วหละก็บุคลิกภาพของคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึง หรือ คนที่คุณจะไปร่วมหุ้น ร่วมชะตากรรมในโลกธุรกิจได้ ต้องสำรวจ “บุคลิกภาพ”กันเสียก่อน ซึ่งบุคลิกของตัวเอง หรือของคนที่จะทำธุรกิจนั่นแหละจะตอบอนาคตของแนวคิดทางธุรกิจดีๆ ว่าจะเจริญก้าวหน้างอกงามแค่ไหน ทุนที่อุตส่าห์ไปกู้หนี้ยืมสินเขามา หรือธุรกิจจะรุ่งเรืองได้จนสามารถไปกู้ใครๆได้แล้วสามารถก่อกำไรใช้คืนเขา หรือเราจะเอาเงินไปลงทุนกับเขาได้หรือไม่ ก็ดูกันที่บุคลิกภาพเขาก่อนเอาง่ายๆ ไม่ต้องถึงกับไปจับเขามาทดสอบให้วุ่นวายก็แอบๆสำรวจเอา ทั้งในเบื้องต้น เบื้องลึก ภายนอกภายใน ยามว่าง ยามไม่ว่าง ความสามารถแท้จริง ไม่แท้จริง สุดความสามารถของการพัฒนาตน ความเร็วกับแรงเฉื่อยเป็นอย่างไร ดูกันให้ดีๆ ลึกๆ มีระเบียบวินัยแค่ไหน อดทนหรือพรรนาเก่งแต่ไหน โอ่ไปหรืออมไปก็ให้มันรู้ชัดๆก่อน

สุดท้ายคุณก็จะรู้ว่าเค้าเหมาะหรือเปล่ากับธุรกิจที่คิดจะทำ… ต่อให้มีทุนมากมาย ทำได้และ อยากทำมาก ก็ให้ห้ามไว้ก่อน เพราะว่าในโลกธุรกิจมีอะไรมากมายทุกวันเปลี่ยนไปทุกนาที ดังนั้นหากสิ่งเหล่านี้ไม่ดีไม่เหมาะสมหละก็ นาทีทองผ่านไป แรงจูงใจที่ล้นเหลือหรือ เงินทองมากมายก็รักษาสถานการณ์ไว้ไม่อยู่ ดังนั้นดูกันที่บุคลิกภาพของผู้ทำธุรกิจกับประเภทธุรกิจ สักนิดเถิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อยากแนะนำต่อไปถึงธนาคารหน่วยงานสนับสนุนเงินต่างๆ นอกจากดูธุรกิจเขาแล้ว น่าจะดูที่บุคลิกภาพทางธุรกิจของเขาสักนิดว่าจะสามารถนำเงินลงทุนไปถึงไหนกันแน่…

แต่บุคลิกของคนเราสามารถพัฒนากันได้ และยิ่งในยุคปัจจุบันมีสื่อต่างๆมากมายให้เราได้เรียนรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพกัน เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตพวกนี้ในการฝึกบุคลิกภาพของเราเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวไปทำธุรกิจนั้นเอง

การเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับตัวเอง

April 30th, 2014

การเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับตัวเอง

เป็นการทำให้รู้จักตนเองก่อนเป็นประการแรกว่า เราเป็นบุคคลประเภทใด มีคุณลักษณะอย่างไร มีข้อดี ข้อเสีย รู้จักหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการทำงานและการเข้าสังคมอย่างไร สิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพคือ ความเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์และจิตใจที่ดี จึงต้องอาศัยสุขภาพที่ดี กล่าวคือ มีร่างกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน มีความคล่องตัว ว่องไว ปรับตัวได้ง่าย ดังนั้น บุคคลทุกคนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้โดยกระทำ ดังนี้ การบริหารร่างกายเป็นประจำ คือการรู้จักออกกำลังกายโดยการกระทำกิจกรรมที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อได้มีการออกแรงทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น มีเหงื่อออกมากกว่าปกติ รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อการบำรุงร่างกาย ตามหลักโภชนาการที่ให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีปริมาณที่เพียงพอแก่ร่างกาย พักผ่อนร่างกาย จัดให้มีเวลาพักผ่อนร่างกายพอสมควร ภายหลังจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานประจำวัน มีเวลานอนพอเหมาะกับวัย บริหารจิตใจ เป็นการฝึกจิตใจให้มีสมาธิ มีพลัง มีความคิด พักผ่อนในวันสุดสัปดาห์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดและเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีจิตใจแจ่มใส ปลอดโปร่งสามารถกลับมาทำงานได้ด้วยความสดใส

นอกจากความรู้ เชาวน์ และความขยันขันแข็ง บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอีกอันหนึ่งที่ทำให้คนบรรลุความสำเร็จในอาชีพการงานต่าง ๆ คนที่พยายามที่จะสำเร็จเป็นฤาษีชีไพรเท่านั้นที่ไม่ต้องให้บุคลิกภาพเข้าช่วย เพราะอยู่นอกสังคม สมมติว่าคนคนหนึ่งมุ่งหวังจะมีความสำเร็จในการงาน เช่น การค้าหรือการปฏิบัติราชการในบางแผนก คน ๆ นี้ต้องพบกับคนนานาชนิดอยู่เป็นประจำ เขาจะต้องพยายามให้คนเหล่านี้มีปฏิกิริยาที่ดีต่อเขาและที่เป็นประโยชน์ต่อการงานของเขา เขาจะต้องทำให้ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเขาสมควรได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้เงินเดือนขึ้น ถ้าการกระทำเช่นนี้ในครั้งแรกไม่สมหวัง เขาจะต้องดัดแปลงแต่งปรุงปฏิกิริยาส่วนรวมของเขาใหม่ เพื่อให้บุคลิกภาพของเขานำความสำเร็จมาให้ตามความปรารถนา ถ้าลองนึกดูให้ดีแล้ว คนทุกคนตกอยู่ในขบวนวิธีดัดแปลงแต่งปรุงบุคลิกภาพอยู่แทบทุกคาบในชีวิต ความเจริญก้าวหน้าของคนอยู่ที่การปรุงแต่งบุคลิกภาพให้เข้ากับสถานการณ์ที่แวดล้อมตนอยู่ ร่างกายของคนพัฒนาขึ้นเพื่อให้คนสามารถทำงานในหน้าที่ ที่ต้องเปลี่ยนไปตามวัยฉันใด บุคลิกภาพของคนก็ต้องพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมแก่สถานการณ์แวดล้อมฉันนั้น พัฒนาการของบุคลิกภาพเป็นผลซึ่งเกิดจากการเรียนและการฝึกหัดในทุกๆด้าน ถ้าเราศึกษาบุคลิกภาพชั้นนำของโลก เช่น ประธานาธิบดีโรสเวลต์ จูเลียส ซีซาร์ จะเห็นได้ว่า อำนาจดึงดูดของบุคลิกภาพของคนเหล่านี้ ประกอบขึ้นด้วยพฤติกรรมต่างๆ ที่คนเหล่านี้ค่อยๆ ฝึกทำไปจนเป็นนิสัย นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่า ในระยะต้นๆ ของชีวิตของบุคคลเหล่านี้ เขาได้ดัดแปลง แต่ง ปรุง แบบสวนกับปฏิกิริยาต่าง ๆ อยู่เสมอ แบบอันไหนที่ไม่เหมาะและไม่นำความสำเร็จมาให้ คนเหล่านี้ก็ทิ้งเสีย และแต่ง ปรุงอันใหม่ ๆ ขึ้นมาเสมอ บุคลิกภาพของดาราภาพยนตร์คนสำคัญต่าง ๆ ก็ไม่คงที่ ต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของมหาชนอยู่เสมอ

การพัฒนาบุคลิกภาพสำรับการทำงานในเชิงธุรกิจออนไลน์

March 26th, 2014

45686

บุคลิกภาพมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัว ด้านอาชีพการงานของบุคคล ย่อมส่งผลให้บุคคลนั้นประสบความสำเสร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งด้านการงาน และอื่นๆ การมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมทำให้เกิดความมั่นใจและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมย่อมต้องการบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ ดังนั้นในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานส่วนใหญ่จะคัดเลือกบุคคลที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน โดยการสัมภาษณ์เพื่อดูรูปร่าง การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูด ความรู้ทั่วไปเพราะเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งของความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงานตามภาระหน้าที่แล้ว ควรต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับงาน บุคลิกภาพซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กรและนอกองค์กร แล้วยังเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญขององค์กรด้วย
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นองค์กร สำนักงาน และธุรกิจต่างๆ นับว่าอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ อินเตอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด ดังนั้นการนำอินเตอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจนั้น มีเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงมากไปกว่าการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเท่านั้น องค์กรที่มีแผนในการใช้อินเตอร์เน็ตมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความได้เปรียบในทางธุรกิจ รวมทั้งใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพการแต่งกาย เทคนิคการแต่งหน้าที่มีให้ศึกษาบนอินเตอร์เน็ตอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นใน YouTube เว็บไซต์ และที่สำคัญระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังมีการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสอนด้านบุคลิกภาพไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพ สถาบันฝึกอบรม The Best Training สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด ฯลฯ ให้ได้เลือกเรียนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันนั้นๆ ยังสามารถศึกษาเส้นทางการเดินทางได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากที่สามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิธีการเพิ่มบุคลิกภาพของตัวเองได้ด้วยการค้นหาวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับงาน หรือแม้กระทั่งการค้นหาข้อมูลของสถาบันการสอนบุคลิกภาพต่างๆ เพื่อง่ายต่อการติดต่อในการเรียน การเดินทาง ซึ่งสามารถค้นหาได้ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต