Posts Tagged ‘การพัฒนาบุคลิกภาพ’

การพัฒนาบุคลิกภาพถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงาน

September 25th, 2015

การพัฒนาบุคลิกภาพถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลิกภาพถือเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งต่อตนเองและองค์กร ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรมีบุคลิกภาพที่ดี ก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และความน่าประทับใจให้แก่องค์กร ต่อบุคคลภายนอก บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางที่แสดงออกมาทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ ฉะนั้นการที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับการสนับสนุน  และได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายนอกนั้น  การมีบุคลิกภาพที่ดีจึงเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างให้บุคคลนั้นๆ มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะสร้างความประทับใจในการดำเนินธุรกิจต่อไปให้ประสบความสำเร็จ เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลากรขององค์กรสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ อันจะนำไปสู่การมีภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อ การประชุมการ สื่อสารและการนำเสนอซึ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญ   เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืน พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็น Brand Ambassador – Personality development  for Brand Ambassador ในการการเสริมสร้างการแต่งกาย มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการบริหารงาน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำ ความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นภาพลักษณ์และตัวแทนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ

เมื่อเราก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือ “ความคาดหวัง” บุคลิกภาพที่สังคมคาดหวังจาก อาชีพ ตำแหน่ง บทบาท ในหนึ่งวันเราอาจจะเป็นทั้งหัวหน้า ลูกน้อง หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับบุคลิกของตัวเองต่อสถานการณ์และบทบาทต่างๆให้ได้อย่างเหมาะสม การมีบุคลิกภาพที่ดีไม่ใช่การปรับเพื่อที่จะสูญเสียความเป็นตัวเอง แต่เป็นการปรับเพื่อแสดงตัวตนให้ได้อย่างเหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจและความประทับใจ นอกจากความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอาชีพการทำงาน

การพัฒนาบุคลิกภาพให้กับตัวเองเป็นการปฏิบัติให้ดูดีขึ้นในการทำงาน

September 29th, 2014

สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ทั้งพัฒนาการทางกาย ทางจิตใจและบุคลิกภาพ สำหรับสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อพัฒนาการของมนุษย์ก็คือบุคลิกภาพอื่น ๆ รอบ ๆ ตัวเรา ครอบครัว กลุ่มคน และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์ คนอื่น ๆ นี้ จะมีอิทธิพลอย่างมากมายต่อการพัฒนาทางบุคลิกภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรม ทางสังคมของมนุษย์

สำหรับลักษณะต่าง ๆ ของบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลนั้น สามารถพัฒนาจากการเรียนรู้ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน กลุ่มคนประเภทต่าง ๆ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ นักจิตวิทยาพัฒนาการเชื่อว่า การถ่ายทอดลักษณะทางสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งนี้ ทำได้โดยผ่านตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง เช่น บิดาหรือมารดาจะถ่ายทอดให้บุตร ครูถ่ายทอดให้นักเรียน พี่ให้น้อง เพื่อนให้เพื่อน เป็นต้น การถ่ายทอดทางสังคมนี้ ส่วนมากเกิดจากการเรียนรู้และการเลียนแบบ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กอาจจะตั้งใจสอนเด็ก ให้รู้จักมารยาทและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางสังคมทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เกิดการปฏิบัติตาม แต่มีบางครั้งที่ไม่จงใจสอนแต่เด็กก็เรียนรู้โดยบังเอิญ เช่น การมีทัศนคติต่อคนประเภทต่าง ๆ หรือการมีบุคลิกภาพบางประเภท ก็อาจจะเกิดจากการได้รับความสนับสนุนโดยบังเอิญจากบุคคลอื่นเช่นกัน นอกจากนี้ การเลียนแบบยังเป็นการเรียนรู้ทางสังคมที่สำคัญที่สุดอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถอธิบายการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและการกระทำต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น การปลูกฝังค่านิยมทางสังคม การสร้างลักษณะทางบุคลิกภาพต่าง ๆ ตลอดจนถึงการมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และการบังคับตนเอง 3.3 ช่วงเวลาในชีวิตของบุคคล แสดงถึงระดับการพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ อันเกิดจากอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระดับพัฒนาการนี้จะเริ่มมีขึ้นตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา อิริคสันเชื่อว่าการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์นั้น มิได้หยุดอยู่แค่วัยเด็ก แต่มีการพัฒนาลักษณะต่าง ๆ ของบุคลิกภาพอย่างเป็นลำดับตลอดช่วงชีวิต วัยทารกหรือขวบปีแรกของชีวิต จะเป็นวัยที่เพาะลักษณะความไว้วางใจบุคคลอื่น ซึ่งจะเป็นลักษณะถาวรของบุคคลต่อไป บุคลิกภาพอื่น ๆ เช่น ความเป็นอิสระ ความคิดริเริ่ม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความขยันหมั่นเพียร ความเข้าใจและรู้จักตนเอง ความเต็มใจที่จะผูกพันกับบุคคลอื่น ความสามารถในการสร้างหลักฐาน และทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และบุคคลอื่น ความมั่นคงสมบูรณ์ในตนตลอดทั้งความเชื่อในคุณค่าของการทำประโยชน์ให้กับมวลชนก็จะเกิดผลมากน้อยในช่วงต่าง ๆ ของชีวิตบุคคลเป็นลำดับจนถึงช่วงสุดท้ายคือวัยสูงอายุ ช่วงที่ผู้มีอายุบางคนมีลักษณะรักเกียรติศักดิ์ของตนเอง บางคนกลับมีความสิ้นหวังในชีวิต มองไม่เห็นความหมายในการดำรงชีวิต ฯลฯ ช่วงเวลาในชีวิตของบุคคลจึงมีความสำคัญต่อพัฒนาการของบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ อย่างยิ่ง

การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

August 19th, 2014

วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับบุคลากรในองค์กร เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งของความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร บุคลากรในองค์กรที่จะถือได้ว่ามีคุณภาพ นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงาน ตามภาระหน้าที่แล้ว ควรต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับงาน บุคลิกภาพซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กรและนอกองค์กร และยังเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญ ขององค์กรด้วย อย่างไรก็ตาม คนไทยเราส่วนใหญ่ทั้งที่ดำเนินงานธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมเอง และที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อาจขาดลักษณะที่จำเป็นหลายประการ เพื่อการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้า ทันกับวิทยาการสมัยใหม่ ทันกับเหตุการณ์ความเป็นไปของโลกที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลักษณะที่จำเป็นดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งคือบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้ แม้บางลักษณะอาจจะต้องใช้เวลา และพัฒนาได้ไม่ง่ายนักก็ตาม

บุคลิกภาพ ความสำคัญของบุคลิกภาพ การหล่อหลอมบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ขององค์กร และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และได้แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพต่อไป

บุคลิกภาพในส่วนที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ มีอิทธิพลสูงมากต่อการทำงาน ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะเป็นแรงพลังกระตุ้นให้มานะพยายาม ดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ทำให้บุคคลมีความอดทน ต่อสู้ บากบั่น ใช้ความสามารถ ลงทุนลงแรง สนใจใฝ่รู้ในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า แต่ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ำ ก็จะลงทุนลงแรงน้อยเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายน้อยลงไป ทำให้งานขาดประสิทธิภาพ บุคลิกภาพทางด้านความคิดริเริ่ม ด้านกล้าได้กล้าเสีย และด้านความระมัดระวังรอบคอบ มีผลต่อทิศทางการดำเนินงาน ถ้าบุคคลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูง มักดำเนินงานโดยคิดค้นความแปลกใหม่ให้กับผลผลิตหรือการให้บริการรวมทั้งการใช้กลยุทธ์หลากหลายเพื่อการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันและดำรงงานให้คงอยู่หรือก้าวหน้าต่อไป หรือถ้ามีบุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย บุคคลนี้มักจะยอมลงทุน เสี่ยง กล้าเผชิญกับความล้มเหลว เพราะถ้าได้ก็จะได้มากจนขั้นพลิกผันชีวิตของตนเองได้ แต่จะมีบุคคลบางประเภทที่มีบุคลิกภาพด้านความระมัดรอบคอบสูง บุคคลประเภทนี้ มักจะไม่ลงทุนกับสิ่งที่ไม่แน่นอน และจะทำงานประเภทที่ก้าวได้เรื่อยๆ คือ ก้าวช้าแต่ตนเองรู้สึกว่ามั่นคง

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจที่ส่งเสริมความสำเร็จ

June 22nd, 2014


ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลิกภาพถือเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งต่อตนเองและองค์กร ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรมีบุคลิกภาพที่ดี ก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และความน่าประทับใจให้แก่องค์กร ต่อบุคคลภายนอก บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางที่แสดงออกมาทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ ฉะนั้นการที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับการสนับสนุน  และได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายนอกนั้น  การมีบุคลิกภาพที่ดีจึงเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างให้บุคคลนั้นๆ มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะสร้างความประทับใจในการดำเนินธุรกิจต่อไปให้ประสบความสำเร็จเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลากรขององค์กรสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ อันจะนำไปสู่การมีภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้น ไม่เพียงแต่การมีสินค้าดี จะเพียงพอต่อความยั่งยืนหรือการทำให้ธุรกิจนั้นขึ้นเป็นผู้นำได้ กลไกที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำให้ธุรกิจของตนเองนั้นมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขันคือการที่มีพนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งการวัดความเป็นมืออาชีพนั้นเป็นผลมาจากการที่พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นเป็นผลจากการภาพลักษณ์ภายนอกที่สามารถสัมผัสได้โดยคนทั่วไป และการมีจิตใจที่ดีงามส่งผลให้ตนเองนั้นดูสง่างามและมีผลต่อธุรกิจของตนเองเป็นอย่างมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะในการทำธุรกิจหรือการทำงานนั้นการติดต่อสื่อสารมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่การได้ยิน การรับรู้ การมองเห็น หรือการสัมผัส ภาษาที่แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศในการทำธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการสร้างความประทับใจเปรียบเสมือนเป็นประตู ที่สำคัญในการทำธุรกิจ สร้างบุคลิกภาพของพนักงานให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบในการติดต่อสื่อสารในครั้งนั้น ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การวางตัว การเข้าพบ การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ การเรียนรู้การแต่งกายให้เหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและขององค์กร นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป

การพัฒนาบุคลิกภาพสำรับการทำงานในเชิงธุรกิจออนไลน์

March 26th, 2014

45686

บุคลิกภาพมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัว ด้านอาชีพการงานของบุคคล ย่อมส่งผลให้บุคคลนั้นประสบความสำเสร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งด้านการงาน และอื่นๆ การมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมทำให้เกิดความมั่นใจและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมย่อมต้องการบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ ดังนั้นในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานส่วนใหญ่จะคัดเลือกบุคคลที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน โดยการสัมภาษณ์เพื่อดูรูปร่าง การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูด ความรู้ทั่วไปเพราะเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งของความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงานตามภาระหน้าที่แล้ว ควรต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับงาน บุคลิกภาพซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กรและนอกองค์กร แล้วยังเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญขององค์กรด้วย
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นองค์กร สำนักงาน และธุรกิจต่างๆ นับว่าอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ อินเตอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด ดังนั้นการนำอินเตอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจนั้น มีเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงมากไปกว่าการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเท่านั้น องค์กรที่มีแผนในการใช้อินเตอร์เน็ตมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความได้เปรียบในทางธุรกิจ รวมทั้งใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพการแต่งกาย เทคนิคการแต่งหน้าที่มีให้ศึกษาบนอินเตอร์เน็ตอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นใน YouTube เว็บไซต์ และที่สำคัญระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังมีการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสอนด้านบุคลิกภาพไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพ สถาบันฝึกอบรม The Best Training สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด ฯลฯ ให้ได้เลือกเรียนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันนั้นๆ ยังสามารถศึกษาเส้นทางการเดินทางได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากที่สามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิธีการเพิ่มบุคลิกภาพของตัวเองได้ด้วยการค้นหาวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับงาน หรือแม้กระทั่งการค้นหาข้อมูลของสถาบันการสอนบุคลิกภาพต่างๆ เพื่อง่ายต่อการติดต่อในการเรียน การเดินทาง ซึ่งสามารถค้นหาได้ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต