การพัฒนาบุคลิกภาพให้ถูกต้องและเหมาะสม

July 28th, 2014

บุคลิกภาพนับได้ว่าเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของมนุษย์

ผู้ใดมีบุคลิกภาพที่ดีเท่ากับมีขุมทรัพย์มหาศาลอยู่ในตัว แต่งอย่างไรก็ตามผู้ที่ประสบผลสำเร็จมักจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งนี้เพราะบุคลิกภาพดีย่อมส่งผลให้การดำเนินชีวิตดีไปด้วย  โดยลักษณะเด่นทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและพฤติกรรมต่างๆของแต่ละบุคคลที่ปรากฏออกมาให้ผู้อื่นมองเห็น โดยผู้ที่มองเห็นนั้นจะพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆตามความรู้สึกของตน แล้วสรุปเป็นภาพรวมบุคคลนั้นว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไร เช่น เป็นคนสวย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระเบียบต่อชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง มารยาทงาม หรือนิสัยดี เป็นต้น

สังคมไทยทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก

จะเห็นได้ว่าสังคมไทยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้มากมายหลายอย่าง ทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด วิถีชีวิตการทำงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญแก่วัตถุนิยม ฯลฯ ทำให้สังคมไทยปัจจุบันค่อนข้างจะสับสนและมีความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่างๆที่อยู่ในสังคมค่อนข้างมากจนน่าจะมีการทบทวนดูว่าเราควรจะพัฒนาตนเองไปในทิศทางทางใดจึงจะถูกต้องและเหมาะสม ผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เห็นกี่ทีก็ประทับใจไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่ง การพูดจา หรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายในท่วงท่าใดๆดูแล้วก็สง่าและสวยงามไปหมด แต่บุคลิกภาพไม่ใช่แค่เรื่องของความสง่าผ่าเผยที่คนเรามองกันจากภายนอกเท่านั้น มันยังสำคัญต่อสุขภาพของเราด้วย

บุคลิกภาพมีความสำคัญต่อการทำงานอย่างยิ่ง เพราะคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมจะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบปฏิบัติงานอื่นๆ บุคลิกภาพประกอบไปด้วยลักษณะภายนอกแลบะภายในของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพภายนอก ถือเป็นรูปธรรม คือ รูปร่างหน้าตาของแต่ละบุคคลที่เป็นมาแต่กำเนิด บุคลิกภาพภายใน ถือเป็นนามธรรม คือ ลักษณะภายในทางด้านจิตใจ อุปนิสัยใจคอ และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกันไป ฉะนั้นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพในทุกๆด้านให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ก็จะเป็นช่วยให้ได้รับความสำเร็จในการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความรู้สึกนึกคิด

1.มีความเชื่อมั่นในตนเองในการกระทำในสิ่งต่าง ๆ
2.มีความซื่อสัตย์  กระทำตนให้ผู้อื่นเชื่อถือเรา แล้วความไว้วางใจจะตามมา มีเรื่องสำคัญเขาก็จะให้เราทำ
3.มีความสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้น ให้เหมาะสมกับผู้ที่มอบหมายไว้วางใจให้เราทำ
4.มีความกระตือรือร้น  ที่อยากจะทำ  เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ
5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักปรับปรุงงานอยู่เสมอ
6.มีความรับผิดชอบ  ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องมีความห่วงใยจะต้องทำให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา
7.มีความรอบรู้
8.ห่วงตัวเอง เติมชีวิตให้กับตัวเอง
9.มีความจำแม่น
10.วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจที่ส่งเสริมความสำเร็จ

June 22nd, 2014


ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลิกภาพถือเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งต่อตนเองและองค์กร ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรมีบุคลิกภาพที่ดี ก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และความน่าประทับใจให้แก่องค์กร ต่อบุคคลภายนอก บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางที่แสดงออกมาทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ ฉะนั้นการที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับการสนับสนุน  และได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายนอกนั้น  การมีบุคลิกภาพที่ดีจึงเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างให้บุคคลนั้นๆ มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะสร้างความประทับใจในการดำเนินธุรกิจต่อไปให้ประสบความสำเร็จเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลากรขององค์กรสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ อันจะนำไปสู่การมีภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้น ไม่เพียงแต่การมีสินค้าดี จะเพียงพอต่อความยั่งยืนหรือการทำให้ธุรกิจนั้นขึ้นเป็นผู้นำได้ กลไกที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำให้ธุรกิจของตนเองนั้นมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขันคือการที่มีพนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งการวัดความเป็นมืออาชีพนั้นเป็นผลมาจากการที่พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นเป็นผลจากการภาพลักษณ์ภายนอกที่สามารถสัมผัสได้โดยคนทั่วไป และการมีจิตใจที่ดีงามส่งผลให้ตนเองนั้นดูสง่างามและมีผลต่อธุรกิจของตนเองเป็นอย่างมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะในการทำธุรกิจหรือการทำงานนั้นการติดต่อสื่อสารมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่การได้ยิน การรับรู้ การมองเห็น หรือการสัมผัส ภาษาที่แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศในการทำธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการสร้างความประทับใจเปรียบเสมือนเป็นประตู ที่สำคัญในการทำธุรกิจ สร้างบุคลิกภาพของพนักงานให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบในการติดต่อสื่อสารในครั้งนั้น ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การวางตัว การเข้าพบ การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ การเรียนรู้การแต่งกายให้เหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและขององค์กร นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป

ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำธุรกิจ

May 31st, 2014

ในปัจจุบันมีนโยบายมากมายของรัฐฯ ทำการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปหันมาเป็นนักธุรกิจด้วยตัวเอง ไม่คิดเป็นลูกจ้างอย่างเดียว ส่งเสริมให้มาประกอบการของตนเองมากมาย หลายๆหน่วยงานมีหลักสูตรให้ความรู้ มีการอบรมหลักการทำธุรกิจมากมาย แต่หลักการก็คือหลักการมีอีกด้านหนึ่งที่ผู้ที่จะหันมาทำธุรกิจ ควรคำนึงถึงมากๆด้วย นั่นคือ“บุคลิกภาพ” ของตัวคุณเอง!!!

มีคนที่มีไอเดียดีๆมากมายแต่ไม่สามารถทำธุรกิจได้ มีกูรูทางธุรกิจมากมายที่เชี่ยวชาญธุรกิจในทางหลักการ มีความรู้มากมาย มีกลยุทธ์ทางธุรกิจเยอะแยะ มีกรณีตัวอย่างมากมาย วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ สอดรับกับเทคนิคมากมาย แต่ทำธุรกิจไม่ได้ เพราะว่า “บุคลิกภาพ” สำหรับคนที่จะมาอดทนทำธุรกิจต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและเอื้อกับประเภทธุรกิจที่เราจะทำด้วย ถึงจะไม่ถนัดหรือไม่ได้ทำในสิ่งที่เราถนัด แต่แรงจูงใจเราดี (ซึ่งคนจะกระโดดมาเสี่ยงทำธุรกิจแรงจูงใจถือว่าผ่านไปแล้วแน่นอน) แต่ยังไม่ใช่คำตอบของคนที่จะเสี่ยงทำธุรกิจเสมอไป

ดังนั้นที่กล่าวว่าดูที่คุณลักษณะของผู้ประกอบการ คือบทประเมิน ก็ยังไม่แน่นอนเสมอไปนัก แต่ถ้าคุณคิดว่าเริ่มทำธุรกิจได้ อยากทำแล้วหละก็บุคลิกภาพของคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึง หรือ คนที่คุณจะไปร่วมหุ้น ร่วมชะตากรรมในโลกธุรกิจได้ ต้องสำรวจ “บุคลิกภาพ”กันเสียก่อน ซึ่งบุคลิกของตัวเอง หรือของคนที่จะทำธุรกิจนั่นแหละจะตอบอนาคตของแนวคิดทางธุรกิจดีๆ ว่าจะเจริญก้าวหน้างอกงามแค่ไหน ทุนที่อุตส่าห์ไปกู้หนี้ยืมสินเขามา หรือธุรกิจจะรุ่งเรืองได้จนสามารถไปกู้ใครๆได้แล้วสามารถก่อกำไรใช้คืนเขา หรือเราจะเอาเงินไปลงทุนกับเขาได้หรือไม่ ก็ดูกันที่บุคลิกภาพเขาก่อนเอาง่ายๆ ไม่ต้องถึงกับไปจับเขามาทดสอบให้วุ่นวายก็แอบๆสำรวจเอา ทั้งในเบื้องต้น เบื้องลึก ภายนอกภายใน ยามว่าง ยามไม่ว่าง ความสามารถแท้จริง ไม่แท้จริง สุดความสามารถของการพัฒนาตน ความเร็วกับแรงเฉื่อยเป็นอย่างไร ดูกันให้ดีๆ ลึกๆ มีระเบียบวินัยแค่ไหน อดทนหรือพรรนาเก่งแต่ไหน โอ่ไปหรืออมไปก็ให้มันรู้ชัดๆก่อน

สุดท้ายคุณก็จะรู้ว่าเค้าเหมาะหรือเปล่ากับธุรกิจที่คิดจะทำ… ต่อให้มีทุนมากมาย ทำได้และ อยากทำมาก ก็ให้ห้ามไว้ก่อน เพราะว่าในโลกธุรกิจมีอะไรมากมายทุกวันเปลี่ยนไปทุกนาที ดังนั้นหากสิ่งเหล่านี้ไม่ดีไม่เหมาะสมหละก็ นาทีทองผ่านไป แรงจูงใจที่ล้นเหลือหรือ เงินทองมากมายก็รักษาสถานการณ์ไว้ไม่อยู่ ดังนั้นดูกันที่บุคลิกภาพของผู้ทำธุรกิจกับประเภทธุรกิจ สักนิดเถิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อยากแนะนำต่อไปถึงธนาคารหน่วยงานสนับสนุนเงินต่างๆ นอกจากดูธุรกิจเขาแล้ว น่าจะดูที่บุคลิกภาพทางธุรกิจของเขาสักนิดว่าจะสามารถนำเงินลงทุนไปถึงไหนกันแน่…

แต่บุคลิกของคนเราสามารถพัฒนากันได้ และยิ่งในยุคปัจจุบันมีสื่อต่างๆมากมายให้เราได้เรียนรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพกัน เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตพวกนี้ในการฝึกบุคลิกภาพของเราเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวไปทำธุรกิจนั้นเอง

การเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับตัวเอง

April 30th, 2014

การเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับตัวเอง

เป็นการทำให้รู้จักตนเองก่อนเป็นประการแรกว่า เราเป็นบุคคลประเภทใด มีคุณลักษณะอย่างไร มีข้อดี ข้อเสีย รู้จักหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการทำงานและการเข้าสังคมอย่างไร สิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพคือ ความเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์และจิตใจที่ดี จึงต้องอาศัยสุขภาพที่ดี กล่าวคือ มีร่างกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน มีความคล่องตัว ว่องไว ปรับตัวได้ง่าย ดังนั้น บุคคลทุกคนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้โดยกระทำ ดังนี้ การบริหารร่างกายเป็นประจำ คือการรู้จักออกกำลังกายโดยการกระทำกิจกรรมที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อได้มีการออกแรงทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น มีเหงื่อออกมากกว่าปกติ รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อการบำรุงร่างกาย ตามหลักโภชนาการที่ให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีปริมาณที่เพียงพอแก่ร่างกาย พักผ่อนร่างกาย จัดให้มีเวลาพักผ่อนร่างกายพอสมควร ภายหลังจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานประจำวัน มีเวลานอนพอเหมาะกับวัย บริหารจิตใจ เป็นการฝึกจิตใจให้มีสมาธิ มีพลัง มีความคิด พักผ่อนในวันสุดสัปดาห์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดและเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีจิตใจแจ่มใส ปลอดโปร่งสามารถกลับมาทำงานได้ด้วยความสดใส

นอกจากความรู้ เชาวน์ และความขยันขันแข็ง บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอีกอันหนึ่งที่ทำให้คนบรรลุความสำเร็จในอาชีพการงานต่าง ๆ คนที่พยายามที่จะสำเร็จเป็นฤาษีชีไพรเท่านั้นที่ไม่ต้องให้บุคลิกภาพเข้าช่วย เพราะอยู่นอกสังคม สมมติว่าคนคนหนึ่งมุ่งหวังจะมีความสำเร็จในการงาน เช่น การค้าหรือการปฏิบัติราชการในบางแผนก คน ๆ นี้ต้องพบกับคนนานาชนิดอยู่เป็นประจำ เขาจะต้องพยายามให้คนเหล่านี้มีปฏิกิริยาที่ดีต่อเขาและที่เป็นประโยชน์ต่อการงานของเขา เขาจะต้องทำให้ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเขาสมควรได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้เงินเดือนขึ้น ถ้าการกระทำเช่นนี้ในครั้งแรกไม่สมหวัง เขาจะต้องดัดแปลงแต่งปรุงปฏิกิริยาส่วนรวมของเขาใหม่ เพื่อให้บุคลิกภาพของเขานำความสำเร็จมาให้ตามความปรารถนา ถ้าลองนึกดูให้ดีแล้ว คนทุกคนตกอยู่ในขบวนวิธีดัดแปลงแต่งปรุงบุคลิกภาพอยู่แทบทุกคาบในชีวิต ความเจริญก้าวหน้าของคนอยู่ที่การปรุงแต่งบุคลิกภาพให้เข้ากับสถานการณ์ที่แวดล้อมตนอยู่ ร่างกายของคนพัฒนาขึ้นเพื่อให้คนสามารถทำงานในหน้าที่ ที่ต้องเปลี่ยนไปตามวัยฉันใด บุคลิกภาพของคนก็ต้องพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมแก่สถานการณ์แวดล้อมฉันนั้น พัฒนาการของบุคลิกภาพเป็นผลซึ่งเกิดจากการเรียนและการฝึกหัดในทุกๆด้าน ถ้าเราศึกษาบุคลิกภาพชั้นนำของโลก เช่น ประธานาธิบดีโรสเวลต์ จูเลียส ซีซาร์ จะเห็นได้ว่า อำนาจดึงดูดของบุคลิกภาพของคนเหล่านี้ ประกอบขึ้นด้วยพฤติกรรมต่างๆ ที่คนเหล่านี้ค่อยๆ ฝึกทำไปจนเป็นนิสัย นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่า ในระยะต้นๆ ของชีวิตของบุคคลเหล่านี้ เขาได้ดัดแปลง แต่ง ปรุง แบบสวนกับปฏิกิริยาต่าง ๆ อยู่เสมอ แบบอันไหนที่ไม่เหมาะและไม่นำความสำเร็จมาให้ คนเหล่านี้ก็ทิ้งเสีย และแต่ง ปรุงอันใหม่ ๆ ขึ้นมาเสมอ บุคลิกภาพของดาราภาพยนตร์คนสำคัญต่าง ๆ ก็ไม่คงที่ ต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของมหาชนอยู่เสมอ

การพัฒนาบุคลิกภาพสำรับการทำงานในเชิงธุรกิจออนไลน์

March 26th, 2014

45686

บุคลิกภาพมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัว ด้านอาชีพการงานของบุคคล ย่อมส่งผลให้บุคคลนั้นประสบความสำเสร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งด้านการงาน และอื่นๆ การมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมทำให้เกิดความมั่นใจและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมย่อมต้องการบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ ดังนั้นในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานส่วนใหญ่จะคัดเลือกบุคคลที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน โดยการสัมภาษณ์เพื่อดูรูปร่าง การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูด ความรู้ทั่วไปเพราะเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งของความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงานตามภาระหน้าที่แล้ว ควรต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับงาน บุคลิกภาพซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กรและนอกองค์กร แล้วยังเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญขององค์กรด้วย
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นองค์กร สำนักงาน และธุรกิจต่างๆ นับว่าอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ อินเตอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด ดังนั้นการนำอินเตอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจนั้น มีเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงมากไปกว่าการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเท่านั้น องค์กรที่มีแผนในการใช้อินเตอร์เน็ตมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความได้เปรียบในทางธุรกิจ รวมทั้งใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพการแต่งกาย เทคนิคการแต่งหน้าที่มีให้ศึกษาบนอินเตอร์เน็ตอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นใน YouTube เว็บไซต์ และที่สำคัญระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังมีการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสอนด้านบุคลิกภาพไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพ สถาบันฝึกอบรม The Best Training สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด ฯลฯ ให้ได้เลือกเรียนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันนั้นๆ ยังสามารถศึกษาเส้นทางการเดินทางได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากที่สามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิธีการเพิ่มบุคลิกภาพของตัวเองได้ด้วยการค้นหาวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับงาน หรือแม้กระทั่งการค้นหาข้อมูลของสถาบันการสอนบุคลิกภาพต่างๆ เพื่อง่ายต่อการติดต่อในการเรียน การเดินทาง ซึ่งสามารถค้นหาได้ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

แนะนำหนังสือ “เข็มทิศชีวิต”

November 11th, 2013
แนะนำหนังสือเข็มทิศชีวิต

แนะนำหนังสือเข็มทิศชีวิต

สวัสดีครับ รอยยิ้มจากโลกอินเตอร์เน็ตวันนี้ในบทความแรกจะมาพูดและแนะนำเกี่ยวกับหนังสือ “เข็มทิศชีวิต” ของคุณฐิตินาท ณ พัทลุงครับ ซึ่งผมอ่านจบเล่มไปหลายรอบแล้ว และยังคงซื้อเล่ม 2 ถึงเล่ม 5 มาอีก ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนในสมัยที่ผมเรียนอยู่ช่วง ปวช.2-3 นี่หล่ะ ผมเห็นหนังสือเล่มนี้วางแผงในร้าน 7-11 พร้อมกับลดราคาขายเพียงเล่มละ 59 บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือแนวพัฒนาชีวิตเล่มแรกของผมเลยก็ว่าได้ครับ

สำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าเหมาะสำหรับทุก ๆ คน เลยครับ เพราะหลังจากที่อ่านจบเราเหมือนคนที่มองดูอีกคนหนึ่งจริง ๆ หนังสือเล่มนี้เขียนง่ายเข้าใจง่าย ซึ่งก็คือเรื่องธรรมะ ปกติเวลาเราอ่านธรรมะบางคนอาจจะฟังยาก เข้าใจยาก แต่สำหรับเล่มนี้เสมือนได้ถอดความคิด ก้นเบื้องแห่งธรรมะมาให้เราได้อ่าน และเข้าใจกันจริง ๆ

ใครที่มีปัญหาชีวิตบ่อย ๆ มีปัญหาทุกข์ไม่สบายใจ ลองหาซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็ได้ครับ เพราะหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้รู้เกี่ยวกับการทำงานของจิตใจของเราจริง ๆ หลาย ๆ ต่อหลายครั้งเราอาจจะวุ่นวายกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมากเกินไป จนบางครั้งไม่มีโอกาสได้เข้ามาชำเลืองดูหัวใจของตัวเองแม้แต่น้อย หนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้พบความจริงของชีวิตครับ สนใจก็หาซื้อตามร้านขายหนังสือทั่วประเทศครับ