บุคลิกภาพที่นักธุรกิจควรมี


บุคลิกภาพสำคัญมากต่อการทำธุรกิจ หากมีบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยสร้างความน่าสนใจ สะดุดตา และน่าเชื่อถือให้แก่ผู้พบเห็น ดังนั้นการมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมได้เปรียบคนอื่นๆ

บุคลิกภาพ หมายถึง การแสดงออกของบุคคล ที่มีอยู่เฉพาะด้าน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสิ่งแวดล้อม พันธุกรรม และสถานการณ์

การแสดงออกบุคลิกภาพของคนที่เหมาะสมกับอาชีพนักธุรกิจ ที่ควรจะมีได้แก่

1.กล้าได้กล้าเสีย เป็นบุคลิกภาพอย่างแรกที่ต้องเป็นคนที่ต้องการการทำงาน และต้องการกิจกรรมที่ท้าทาย มีอิทธิพลต่อกลุ่มคน มีคุณลักษณะ มั่นใจตนเอง มุ่งมั่น ฉับไว มีภาวะผู้นำที่ดีได้

2.ชอบสังคม เป็นบุคลิกภาพที่ชอบกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ มีคุณลักษณะ ชอบสังคม เป็นมิตรชอบช่วยเหลือคนอื่นๆ เช่น ช่วยเหลือในการทำงาน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลืองานต่างๆ ในองค์กร

3.ยึดถือรูปแบบ เป็นผู้ที่มีบุคลิก ภาพในการทำงานที่มีแบบแผนให้เป็นกรอบปฏิบัติ และพร้อมจะผ่อนตามความเหมาะสมของภาพรวม เพื่อให้เกิดผลดีกับทุกฝ่ายได้

สำหรับการแต่งกาย เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีดังนี้

1.แต่งกายตามความเหมาะสมของกาลเทศะและโอกาส รวมถึงเนื้อผ้าและสีสันด้วย สีไม่ควรมีมากกว่า 3 สีในร่างกาย

2.สะอาดสะอ้าน

3.กลิ่นสะอาด หอม อาจใช้น้ำหอม ที่เพิ่มความหอมได้ แต่ต้องไม่ฟุ้งเกินไป และกลิ่นที่เหมาะสมกับกิจกรรม

4.สำหรับสุภาพบุรุษ รองเท้าสีดำคือสีที่เหมาะกับทุกโอกาส สุภาพสตรี ต้องเหมาะกับชุดและสีของชุด รวมถึงเครื่องประดับ ปากกา นาฬิกา กระเป๋าที่มีคุณภาพ สามารถเสริมบุคลิกภาพที่ดีได้อย่างมาก

นอกจากบุคลิกภาพทางกายแล้ว บุคลิกภาพทางสติปัญญาก็เป็นสิ่งสำคัญ หากขาดความรู้ก็จะทำให้ เราดูแย่ไปในทันที สำหรับการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกทางปัญญา มีดังนี้

1.การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการเสาะแสวง หาความรู้เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง

2.สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.แสดงความรู้อย่างชาญฉลาด

4.เป็นที่ปรึกษาในการแนะนำให้ผู้อื่นเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

5.สอนงานแบบเป็นผู้ช่วยเหลือ ไม่ใช่ “อวดความรู้” ต่อคนอื่น

จากที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกิจ การมีบุคลิกภาพที่ดีช่วยส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับชื่นชม ทำให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Tags:

Comments are closed.