บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของนักธุรกิจ

บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของนักธุรกิจ
ภาพลักษณ์คือภาพแห่งความประทับใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อองค์กร เกิดจากประสบการณ์ที่ดีต่อตราสินค้า โดยบุคลากรระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ หรือแม้แต่พนักงานรายวัน นับเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ด้วยภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ เพราะบุคลากรเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ที่ต้องสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ยังเป็นกลจักรสำคัญในการสร้างประสบการณ์ตรงกับตราสินค้าอันนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ และความภักดีต่อตราสินค้าได้ต่อไปในอนาคต
การอบรมบุคลิกภาพทางธุรกิจ จะช่วยพัฒนาทักษะบุคลากรภายในองค์กรโดยเฉพาะ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านวัจนภาษา และอวัจนภาษา รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์และสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย อันนำไปสู่ภาพลักษณ์พึงประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจต่อไป
ด้านอวัจนภาษา ได้แก่ รูปลักษณ์ ภาษากายที่ควรระมัดระวัง มรรยาทและธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมธุรกิจ เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ ความประทับใจแรกพบ และการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน
ด้านวัจนภาษา ได้แก่ การพูดในที่ชุมชน ลักษณะการพูดที่ดี ข้อระวังในการพูดต่อสาธารณชน
ร้อยละ 55 ของคนเราสื่อสารผ่านภาษาร่างกาย ร้อยละ 33 ของคนเราสื่อสารผ่านน้ำเสียง โทนเสียง เพื่อถ่ายทอดความหมาย มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ที่คนเราใช้สื่อสารผ่านคำพูดหรือถ้อยคำ
การมีภาพลักษณ์ และการแสดงออกที่ดีจะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจให้ผู้ที่พบเห็น หรือคนที่ติดต่อด้วยอยากเข้าใกล้ อยากให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือกับคุณ ในที่สุดจะนำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการยอมรับ การสนับสนุน ความร่วมมือช่วยเหลือจากทั้ง ลูกค้า หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และคนรอบข้าง ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง จึงเป็นสิ่งจำเป็น ทำให้ตนเองดูดี และเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น เริ่มตั้งแต่การจัดแต่งทรงผมให้ดูเหมาะสม การสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและถูกกาลเทศะ การดูแลใบหน้าให้สดใส ถ้าเป็นผู้หญิงอาจแต่งหน้าให้ดูสวยงาม ถ้าเป็นผู้ชายควรโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยแลดูสะอาด เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นภาพลักษณ์ภายนอกที่จะทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจ และอยากเข้ามาพูดคุย หรือติดต่อสมาคมด้วย

Tags:

Comments are closed.